انجمن » این مدیر یک دانش آموز 18 ساله را با لگد زدن الاغ و گلو ، داستان و فیلم سوپر مجازات کرد

07:08
در مورد خنک پورنو

یک معلم بالغ ، یک دانش آموز مدرسه اشتباه را به دفتر مدیرخانه آورد داستان و فیلم سوپر تا یک درس خوب را در مزخرف بیاموزد. ابتدا شلخته کوچک به درستی خم شد و سپس مجبور شد در کارگردان مکیدن کند. سپس مرد شورت خود را در شوخی پاره کرد و شروع به لیسیدن مقعدش کرد ، سپس خروس محکم خود را به الاغ او فشار داد. عوضی وحشی فریاد می زد و می چرخید ، اما او از این کار لذت می برد ...