انجمن » رئیس وزیر را به دلیل پاره كردن شلوار خود عکس وفیلم سوپر وسکس مجازات كرد

04:40
در مورد خنک پورنو

وزیر مخوف وحشت زده وحشی در جوراب های پاره شده به جلسه آمد ، که رئیس آن را دوست نداشت ، اما او به شدت هیجان عکس وفیلم سوپر وسکس زده بود. او کاملاً او را تحقیر کرد ، آن را روی میز انداخت و شلوار خود را پاره کرد. با بیرون آوردن از شورت ، او کلاه کارمند جوان را لیسید ، پیچ را از پرواز جدا کرد و تقریباً آن را از پشت کشید. رئیس دبیر خود را روی میز کنفرانس گذاشت و او را لگد عمیق در گلو انداخت ، و پس از آن او روی زمین دراز کشید ، دختری که سوار بر او سوار شد. نه با کلمات ، بلکه مرد تا حدودی به کارمند ثابت کرد که اشتباه می کند. یک کارگردان واقعی